یا مَن اَرجُوهُ لِکُلِ خیر...ای که برای هر خیری به او امید دارم..