بازی نکردیم,جنگیدیم 

خدا قوت قهرمانان سربلند میهنم