بازیکنان قرار گذاشته بودن وقتی از زمین بیرون اومدن مردم ایران بهشون افتخار کنن,ما به غیرت و مردانگی بازیکنهامون افتخار میکنیم..همین 

زنده باد ایران