باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش

ققنوس می توان شد در شعله های آتش

در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم
از موجها بپرسید با صخره چند چندیم
بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره
در صحنه می درخشیم با یازده ستاره


نماهنگ سرود تیم ملی ایران..