آیت الله مجتهدی تهرانی:

گناه زیاد سنگینی می آورد,دیدید بعضی ها می خواهند دو رکعت نماز صبح بخوانند انگار یک کوه پشت آنها افتاده,هر چه آنها را صدا می کنید انگار بختک رویشان افتاده.اینها همه بر اثر گناهان زیاد است.