هرکس در شب بیست و پنجم ماه رمضان چهار نماز دو رکعتی بجا آورد با یک حمد و ده توحید,خداوند پاداش عبادتگران را برایش می نویسد.

التماس دعا