حاج اسماعیل دولابی: 

هر جا غصه دار شدی استغفار کن,استغفار امان انسان است.

به این کاری نداشته باش که چرا محزون شده ای؛

اذیتت کرده اند,گناهی کرده ای 

محزون که شدی استغفار کن,چه غم خود را داشته باشی چه غم مومنین را.استغفار غم ها را از بین می برد 

همانطور که وقتی خطا می کنی همه صدمه می خورند,استغفار هم که می کنی به همه ماسوای خود نفع می رسانی..