گاهی فکر میکنم ذهن آدم یک کلاس درس است و هر سال که از عمر آدم میگذرد ساکنانش شرورتر می شوند 

گاهی فکر میکنم بی فایده است اگر برای این کلاس یک مبصر مودب و درس خوان گذاشت..در برابر این همه شرارت کم می آورد بینوا.

مقصودم از شرارت این همه فکرهای جور واجور بی رحم است که حتی در خواب هم از تک و تا نمی افتند....خسته نباشی خودم جان.