اگر دیگران با عشق و احترام با شما رفتار نمی کنند,برچسب قیمت خود را بازنگری کنید.احتمالا قیمت ناچیزی برای خود قائل شده اید.این شما هستید که با پذیرش رفتار آدمها,به آنها ارزشتان را گوشزد می کنید.

بیشتر برای خود ارزش قائل شوید،اگر شما این کار را نکنید هیچکس دیگری هم نخواهد کرد.