چقدر دوست داشتنی اند آدمهاییکه شبیه حرفهایشان هستند.
همانهاکه برق صداقت و صمیمانگی خنده هایشان از فرسنگها دور احساس می شود.

آنهایی که چایت کنارشان سرد میشود.
و...
آرامششان در وجودت رخنه می کند.