مهربان باش 

بگذار بگویند ساده است.

فراموشکار است

زود می بخشد

اما تو تغییر نکن

تو خودت باش و نشان بده آدمیت هنوز نفس می کشد 

همیشه مهربان بمان.

مهربانی تو را زیباترین فرد دنیا می کند.