صدای خنده های تو

افتادن تکه های یخ است در لیوان بهار نارنج!

بخند ...

می خواهم گلویی تازه کنم ...


محسن حسین خانی