آیا زیر چانه نیز باید از نامحرم پوشانده شود؟


همه مراجع (به جز آیت الله سیستانی): آری، زیر چانه جزء گردی چهره نیست و باید در برابر نامحرم پوشانده شود.

آیت الله سیستانی: آن قسمت از چانه و زیر چانه که در هنگام پوشیدن مقنعه به طور معمول پوشانده نمی شود، حکم گردی صورت را دارد.


آیا پوشاندن پشت و روی پا در مقابل نامحرم واجب است؟

همه مراجع (به جز آیت الله تبریزی و آیت الله مکارم): آری، باید آن را از نامحرم بپوشاند.

آیت الله تبریزی: پوشاندن زیر چانه، واجب است؛ ولی پوشاندن روی پا تا مچ، بنابر احتیاط واجب است.

آیت الله مکارم: خیر، واجب نیست؛ ولی بهتر آن است که بپوشاند.

تبصره: لازم نیست پشت و روی پا به وسیله جوراب پوشانده شود؛ بلکه اگر به وسیله چادر و مانند آن نیز پوشانده شود، کافی است.