ممکن است در طول زندگی خیلی کم پیش بیاید که آدم از کسی بشنود"دوستت دارم"..مقصودم دوست داشتن حقیقی است نه آن چیزیکه شده بازیچه بچه های امروز..

بعضی دوستت دارمها قلبت را به تپش وا می دارد,حاضری بخاطر بعضی دوستت دارمها,نمیری,که زندگی کنی..

بخاطر بعضی دوستت دارمها حاضری هر سختی ای را به جان بخری که عزیزت به تنهایی رنج نکشد..که جانت را بدهی برای یک لبخند جانانه اش..

بعضی دوستت دارمها درست در خط آخر,چند واژه مانده به پایان,صفحه نویی پیش رویت باز می کند,هوای نویی به سرت می اندازد,زاویه نویی از زندگی نشانت می دهد..

اشتباه نکنید..عشق تکرار شدنی نیست...نگویید تا به حال چند بار عاشق شده ام...باید خیلی عزیز کرده باشی که خدا اراده کند و کسی مقابلت بگذارد که دوستت دارمهایش طعم برکت بدهد و رنگ قداست..باید خیلی عزیز خدا باشی که عشقت میان تمام عشقهای امروزی خوش بدرخشد و حسود بطلبد..


اصلا نگاهم نکن,به من لبخند نزن,نازم را نخر,بهترین لباسهایت را برایم نپوش,

فقط قول بده آن جا که میروی خوشبخت ترین آدم زمین باشی.اردیبهشت نوشت