پرسید :کیستی؟

جواب دادم:اردیبهشت.

یک روز آفتابی شاد،که ناگهان یاد دلتنگی هایش می افتد می بارد  ..


اردیبهشت نوشت


+ در نیزار,پرنده ای اندوهگین می خواند..گویی چیزی را به یاد آورده که بهتر بود فراموش کند....(تسورا یوکی)