سه فرزند داشت؛
ولی برای بهار
"اردیبهشت"
دختری بود که هر بار
به لبخندش نگاه می کرد و
خاطرات سرد یک زمستان را
به شکوفه ای از یاد می بُرد..


حمید جدیدی