خداوند در شب بیداریهایت با توست 
و اشکهایت را با عشق خود پاک می کند..