بدا به حال اونها که سخت ترین کار دنیا براشون فکر کردنه!

وقتی نمیتونیم بافرهنگ باشیم پزش رو ندیم..با پز الکی دادن هیچ جامعه ای  پیشرفت نکرده 

والله سخت نیست فهمیدن اینکه بقیه هم مثل خودمون آدمن و حقی دارن 

والله سخت نیست فهمیدن اینکه با انفجار و دود و آتیش نمیشه سور گرفت 


اردیبهشت نوشت