زادگاه و تاریخ تولد هیچکس در هیچ نقشه و تقویمی نیست
چرا که آدمها ،هرلحظه
در تپش قلب کسانی که دوستشان دارند ،متولد می شوند.

تولدت مبارک مهربانو