آیةالله بهجت(ره):

یکی از چاره جویی های شرعی برای برآورده شدن حاجات و استجابت دعا،اینست که شخصی که حاجت یا گرفتاری دارد دعا کند و از خدا بخواهد که تمام گرفتاریهای مشابه گرفتاری او را از تمام مومنینی که گرفتارند رفع و یا هر حاجتی نظیر حاجت او دارند،برآورده شود.زیرا در این صورت مَلَک برای خود انسان دعا می کند و دعای ملک مستجاب می شود.این گونه دعا کردن در واقع دعای به خود کردن است.


........................................................

برخی موانع استجات دعا


1.گناه

2.ترک دعا هنگام خوشی ها

3.نافرمانی و رنجاندن والدین

4.به تاخیر انداختن نمازهای اول وقت

5.بد زبان بودن

6.سوءظن داشتن به افراد مومن و بد طینت بودن

7.با دورویی و نفاق رفتار کردن با مومنین