.در سال ۱۹۳۹ وقتی مسئولین شرکت گندم کانزاس متوجه شدند که مادران فقیر با پارچه بسته بندی آنها برای فرزندان خود لباس درست می کنند شروع به استفاده از پارچه های طرحدار برای بسته بندی کردند تا بچه های فقیر لباسهای زیباتری داشته باشند.و کاری کردند که آرم این شرکت با اولین شستشو پاک شود.