چو غنچه گر چه فروبستگی ست کار جهان 
تو همچو باد بهاری گره گشا می باشاگه در سختی هستی،
گره از مشکل خلق خدا باز کن تا خدا گره گشای کار تو باشد..


پیامبر(ص) می فرمایند: هر کس دری از شادی بر کسی بگشاید خداوند دری از شادی بر او بگشاید.