همین..امام صادق(ع) می فرمایند: 

در شگفتم از کسی که اندوهگین است و به این ذکر پناه نمی برد؛