- مردان و زنان شبیه یکدیگر می شوند در پوشش و آرایش و هر دو لباس تنگ و بدن نما می پوشند.

- خونریزی بین مردم عادی میشود

- شعار دین کهنه میشود و به افراد بد دهان احترام میگذارند

- امر به معروف را ترک کرده و میگویند به تو چه ربطی دارد

- فاسق و منافق عزیز می شوند

- در امور دین و خدا از خرج مال حتی کم دریغ می کنند

- آلات موسیقی در مساجد و روی قبرها نواخته می شود

- صفهای نماز جماعت مردم نشانه نفاق می شود.

- قرآن را سبک می شمارند و از عالمان دین فرار می کنند

- افراد نادان زمام امور را به دست میگیرند و حکام ستمگر بر مردم حکومت می کنند

- صله رحم جایش را به قطع رحم می دهد.

- اطاعت بی چون و چرای مردان از همسران زیاد می شود

- پدر و مادر را لعن و نفرین می کنند

- خیانت و کلاهبرداری در مال شرکاء زیاد می شود

- پرده حیا از زنان کنار می رود.

- سکته و مرگ ناگهانی زیاد می شود.

- دین مردم درهم و دینار می شود و خدای مردم ،شکمشان.

- کودکان نسبت به بزرگترها بی ادب و بی حیا می شوند.

- ظاهر مساجد آباد ولی از نظر هدایت ویران است.

- زنان فرزندان رقاصه و آوازه خوان تربیت می کنند

- مومنین غمگین و حقیر و ذلیل می شوند

- ازدواج مرد با مرد و زن با زن عادی میشود

- صاحبان مال و ثروت بزرگ شمرده می شوند.

- موسیقی مطرب رواج یافته و کسی آن را نهی نمی کند.

- طلاق زیاد شده و حرف حق را تکذیب میکنند.

-در آخرالزمان هیچ چیز بهتر از دروغ نیست

- شنیدن آیات قرآن سنگین می شود و زکات مال ترک میشود.

- آشنایان در وقت نیاز یکدیگر را می شناسند.

- مردم شرب خمر و می خوارگی می کنند و مسکرات حرام را حلال می شمرند.

- قرآن مهجور و متروک شده و از اسلام جز نامی نمی ماند.

- فساد عمومی شده و بیت المال شخصی می شود.

و ...


منبع:الملاحم و الفتن