روزهای اول اردی بهشت است
و انگار از هوا شعر می ریزد

نگذارحوصله ی تاک به مست شدن انگورها برسد
بال به بال دُرناها گره بزن
از مسیر بار گرفتن شکوفه های سیب
از گذر شاه توت های وسوسه
راه بکش به سمت چکاوک بیقرار دل من
زود ِ زود بیا
روزهای اول اردی بهشت است ..

 


"بتول مبشری"