"گلم" که صدایت می کنم
شمعدانی چه اخمی می کند!

مانده ام "جانم" را
چقدر آهسته بگویمت
که هم تو بشنوی
و هم آب از دل هیچ گنجشکی تکان نخورد."حمید جدیدی"