برگرفته از مجله ی موفقیت - شماره 344 - بهمن 95


روزی اصغر فرهادی کارگردان شهیر ایرانی،تعریف می کرد که در یکی از جشنواره ها یکی از فیلمهایش به نمایش در آمده بود.

بعد از فیلم،یکی از کارشناسان آمد و پرسید : "فلان پسر بچه سرچهار راه چه می فروخت؟مواد مخدر؟؟"

و فرهادی پاسخ داد فال می فروخت..و بعد درباره فال توضیح داده بود.

کارشناس هم تعجب کرده بود و پرسیده بود : "یعنی شما از کشوری می آیید که سر چهارراه هایش شعر می فروشند؟؟"

و بعد سر هر میز می رفت و می گفت: "فرهادی کشوری دارد که سر چهارراههایش شعر می فروشند و مردم برای شعر پول می دهند."

بالاخره این هم یک نگاه است.ما تا چشممان به فال فروشها می افتد نگاههایی افسوس بار و تلخ به ماجرا داریم.کسی هم پیدا می شود که چنین نگاهی دارد..و نگاه مثبت یعنی همین.