آنقدر دوستت مى دارم که یادم رفته است براى چه به دنیا آمده ام

و یادم رفته است مرا تنها براى سرودن سپیده دم آفریده اند.

آنقدر دوستت مى دارم که انگار من یک نفر دیگرم

و نمى فهمم این مردم خسته چرا شعرهاى ساده مرا مى خوانند.

با این حال خوشحالم که در این سرزمین زندگى مى کنم.

اینجا با همه مرارتهایش کافى است به کسی که از مقابل تو مى آید،

سلام کنى.

بهشت همین فاصله میان 3 حرف است.

خودتان حدس بزنید، فقط سه حرف.


*سیدعلى صالحى