از غصه هایت دست بکش.

کمی لبخند به لبهایت بزن.

پاهایت را بردار و راه بیفت؛

زندگی پر از زیبایی های بی انتهاست.

لذت ببر.

این لحظه ها حق توست.

تو را که برای گریستن نیافریده اند.

مسیر ابرها را عوض کن.

سر بر شانه آسمان بگذار.

آفتاب مهربان است؛نم چشمهایت را می گیرد.

نگران آدمهایی نباش که مدام شاخ و برگت را می ریزند.

آنها غافل هستند که تو ریشه داری

و در بدترین شرایط هم جوانه می زنی.

پاهایت را بردار.

به کفشهایت ایمان داشته باش.

آنها تو را از پیچ و خمهای زیادی عبور می دهند.


مینا آقازاده