زنها می توانند در اوج دلتنگی لبخند بزنند،

آواز بخوانند،

غذای دلخواهت را تدارک ببینند،

کودکانه با بچه ها بازی کنند.

زنها می توانند با قلبی شکسته باز هم دوستت بدارند،

ببخشند

و بخندند.

تو از طرز آرایش موهایش، لباسش یا حتی حرفهایش هرگز نمی توانی حدس بزنی زنی که روبرویت ایستاده دلتنگ یا دلشکسته است.

زن بودن کار ساده ای نیست.


خسرو شکیبایی