اگر چه خواب نیاید به چشمِ کم سویم
ولی به خاطر تو، شب بخیر می گویم

من از هجومِ خیالِ تو باز بیدارم
بخواب، راحت و خوش ای نگارِ مَه رویم