تو را نمی دانم

اما من دلم روشن است

به تمام اتفاق های خوبِ در راه مانده

به تمام روزهای شیرینِ نیامده

به لبخندی که یک روز بر دلمان می نشیند

به اجابت شدن دعاهایمان

به برآورده شدن آرزوهایمان

به محو شدن غم های دیرینه مان


من دلم روشن است..

روزی از راه می رسد..