سر زیبایی چشمان تو دعوا شده است
بین ماه و من و یک عده اساتید هنر!


 مسعود محمد پور