به رسیدن فکر نمی کنم

به تو فکر می کنم و

می رسم..!


این که می نویسم نامه نیست

خیال است.

کاش به انتهای سطرها که می رسم

تو لااقل خیال نباشی

بیایی!*


* رضا کاظمی