مثل این بود به یک رود بگویند : بایست!

همه گفتند مرو

دیدم و نشنیدمشان *


* از کاظم بهمنی