یه سوال؛اگه بخوای کسی رو قانع کنی که ازدواج کنه،چی بهش میگی؟