دلگیر نباش!
دلت که گیر باشد،رها نمی شوی!
خدا بندگان خود را با آنچه به آن دل بسته اند می آزماید!
*